काठमाडौं । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सबैइ पालिका र वडा कार्यालयहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गर्दैछन् । उम्मेदवार बन्न र चुनिन राम्रै मेहनत चुनावी प्रचार गर्नुपरेको स्थानीय तह अन्तर्गतको वडा कार्यालयले केके काम गर्न पाउँछ सो बारे आज हामी चर्चा गर्दैछौं ।

स्थानीय तह अन्तर्गत वडाले देहाय वमोविजमका विषयमा सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने :

१। नाता प्रमाणित
२। नागरिकताको सिफारिश र
नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका
लागि सिफारिश गर्ने ।
३। बहाल करको लेखाजोखा
सिफारिश गर्ने ।
४। कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने ।
५। मोही लगत कट्टा सिफारिश गर्ने

६। घर जग्गा करको लेखाजोखा
सिफारिश गर्ने ।
७। जन्म मिति प्रमाणित गर्ने ।
८। व्यापार व्यवसाय बन्द भएको
वा संचालन नभएको वा ब्यापार
व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिश
गर्ने ।
९। मिलापत्र कागज गराउने निवेदन
दर्ता सिफारिश गर्ने ।
१०। विवाह प्रमाणित, अविवाहित
प्रमाणित गर्ने ।
११। निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य
उपचार सिफारिश गर्ने ।
१२। आफ्नो अधिकारक्षेत्रका
विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिश
तथा प्रमाणित गर्ने ।
१३। घर पाताल प्रमाणित गर्ने ।
१४। व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित
गर्ने ।
१५। पुर्जामा घरकायम गर्ने
सिफारिश गर्ने ।
१६। फरक, फरक नाम, थर, जन्म
मिति सिफारिश र प्रमाणित÷दुवै
नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने
सिफारिश गर्ने ।
१७। नाम, थर, जन्म मिति
संसोधनको सिफारिश गर्ने ।
१८। जग्गा धनीपुर्जा हराएको
सिफारिश गर्ने ।
१९। कागज र मन्जुरीनमा प्रमाणित
गर्ने ।
२०। कित्ताकाट सिफारिश गर्ने ।
२१। संरक्षक प्रमाणित तथा
संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक
सिफारिश गर्ने ।
२२। जीवितसँगको नाता प्रमाणित
गर्ने ।
२३। हकवाला वा हकदार प्रमाणित
गर्ने ।
२४। नामसारी सिफारिश गर्ने ।
२५। जग्गाको हक सम्बन्धी
सिफारिश ९सार्वजनिक, ऐलानी तथा
पर्ति जग्गा बाहेक० गर्ने ।
२६। मृतकसँगको नाता प्रमाणित,
सर्जमिन, सिफारिश गर्ने ।
२७। उद्योग ठाउँसारी सिफारिश
गर्ने ।
२८। जीवित रहेको सिफारिश गर्ने ।
२९। पूर्व प्राथमिक विद्यालय
खोल्ने सिफारिश गर्ने ।
३०। जग्गा मूल्यांकन सिफारिश
प्रमाणित गर्ने ।
३१। विद्यालयको कक्षा बृद्धि
सिफारिश गर्ने ।
३२। पालन पोषण सिफारिश गर्ने ।
३३। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता
सिफारिश गर्ने ।
३४। आर्थिक अवस्था कमजोर वा
विपन्नता प्रमाणित–आर्थिक
अवस्था बलियो वा सम्पन्नता
प्रमाणित गर्ने ।
३५। विद्यालय ठाउँसारी सिफारिश
गर्ने ।
३६। धारा तथा विद्युत जडान
सिफारिश गर्ने ।
३७। प्रचलित कानुन अनुसार
प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको
अन्य सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने ।

तपाईको प्रतिक्रिया