गैंडाकोट ।  गैंडाकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि १ अर्ब २ करोड ३१ लाख २ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले उक्त बजेट विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने अनुमान छ । नगरपालिकाको ११ औंनगरसभामा नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा नगरकोआन्तरिक राजश्वबाट ११ करोड ३४ लाख आर्जन गर्ने अनुमान गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान १८ करोड ६५ लाख, नेपालसरकारबाट प्राप्त राजश्व वाँडफाँडबाट १३ करोड २३ लाख ९४ हजार, नेपालसरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदानबाट १ करोड १० लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त शसर्त अनुदानबाट ३३ करोड ५८ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानिकरणअनुदानबाट २ करोड ३० लाख २४ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्ववाँडफाँडबाट १ करोड ५९ लाख ८४ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेषअनुदान अन्तरगत ५० लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान ५०लाख, बैंक मौज्दात सहितका अन्यबाट ६ करोड र बैंक मौज्दात सहित क्रमागतआयोजनाहरुबाट १३ करोड ५० लाख आय गर्ने अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

यसैगरि खर्चतर्फ कार्यलय प्रशासनिकमा १६ करोड ३४ लाख, आर्थिक विकासमा १करोड २० लाख, सामाजिक विकासमा ४ करोड ५० लाख, पूर्वाधार विकाशमा ६ करोड६६ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा १ करोड, संस्थागत विकाश तथा सेवाप्रवाहमा ४५ लाख, संघीय सरकारको शशर्त अनुदान कार्यक्रममा ३३ करोड ५५ लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदानमा ५० लाख, विपद् व्यवस्थापन लगायतका ७ वटाकोषहरूमा १ करोड, वडागत बजेट विभाजनमा १३ करोड ५५ लाख, संघीय सरकारबाटप्राप्त समपुरक अनुदानमा १ करोड १० लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरकअनुदानमा ५० लाख खर्च गरिने छ ।

यसैगरि नगरपालिकाबाट समपुरक अनुदान साझेदारीमा १ करोड ६० लाख, सडकबोर्डसाझेदारीमा ५० लाख, लागत सहभागिता अन्तरगतको सडक निर्माणमा १ करोड, पूँजीगत सुधार र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १ करोड ८ लाख २ हजार, मेशिनरीऔजार, सवारी साधन र फर्निचर आदिमा १ करोड ८० लाख, आकस्मिक तथा भैपरीआउने पुजिँगत खर्चमा २ करोड र अघिल्ला क्रमागत आयोजनाहरुमा १३ करोड ५०लाख खर्च गर्नेगरि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया